تبلیغات
آشنایی با ژنتیک

* توجه
: معانی عباراتی که ذکر شده صرفا جهت آگاهی بیشتر شما از محتویات انیمیشن ها بوده و مرجعیت ندارد.

with special thanks to Mc Graw Hill


با کلیک بر روی هر یک از عبارات زیر ، انیمیشن مربوطه را مشاهده کنید.

1 - پس از ورود به هر انیمیشن کمی منتظر بمانید.
2 - flash player باید نصب باشد یا از اینجا دانلود و نصب کنید.  دانلود فلش پلیر 


Lysosomes

لیزوزوم

Cotransport

انتقال با واسطه


Sodium-Potassium Exchange Pump

پمپ تبادلی سدیم پتاسیم


Endocytosis and Exocytosis

اندوسیتوز و اگزوسیتوز

Proton Pump

پمپ پورتون

Signal Amplification

تقویت سیگنال


How Intracellular Receptors Regulate Gene Transcription

نحوه تنظیم رونویسی توسط گیرنده های داخل سلولی


Second Messengers - The cAMP and Ca++ Pathways

پیام رسان های ثانویه


A Biochemical Pathway

یک مسیر بیوشیمیایی

Feedback Inhibition of Biochemical Pathways

مهار بازخوردی مسیر های بیوشیایی


Electron Transport System and ATP Synthesis

سیستم انتقال الکترون و سنتز انرژی


Cyclic and Noncyclic Photophosphorylation

فوتوفسریلاسیون چرخه ای و غیرچرخه ای


Photosynthetic Electron Transport and ATP Synthesis

سنتز انرژی و انتقال الکترون فوتوسنتتیک


Mitosis and Cytokinesis

میتوز و سیتوکینز


Cell Proliferation Signaling Pathway

مسیر پیام رسانی تکثیر سلولی


Bidirectional Replication of DNA

همانندسازی دوطرفه دی ان ای


Unique Features of Meiosis

خصوصیات ویژه میوز


Comparison of Meiosis and Mitosis

مقایسه میتوز و میوز


Random Orientation of Chromosomes During Meiosis

جدایی تصادفی کرومزوم ها در طی میوز


Stages of Meiosis

مراحل میوز


How Nucleotides are Added in DNA Replication

نحوه قرارگیری نوکلئوتیدها در همانندسازی دی ان ای

Hershey and Chase Experiment

آزمایش هرشی و چیس


Meselson and Stahl Experiment

آزمایش مزلسون و استال


DNA Replication Fork

چنگال همانندسازی دی ان ای


Processing of Gene Information - Prokaryotes versus Eukaryotes

پردازش اطلاعات ژنی پروکاریوت در مقایسه با یوکاریوت


Protein Synthesis

سنتز پروتئین


How Spliceosomes Process RNA

نحوه پردازش آر ان ای توسط اسپلایسوزوم


Restriction Endonucleases

اندونوکلئاز های محدودگر


Early Genetic Engineering Experiment

آزمایشات مهندسی ژنتیک اولیه


Restriction Fragment Length Polymorphisms

چند شکلی های حاصل از عمل آنزیمهای محدودگر- تکنیک آر اف ال پی

Constructing Vaccines

ساخت واکسن ها


The Ti Plasmid

پلاسمید تی آی

Southern Blot

تکنیک ساترن بلات

cDNA

سی دی ان ای – ساخت دی ان ای  از رشته  آر ان ای

Steps in Cloning a Gene

مراحل کلون سازی یک ژن


Polymerase Chain Reaction

تکنیک پی سی آر


Microarray

تکنیک میکرواری


The Tryptophan Repressor

مهار کننده  تریپتوفان


Combination of Switches - the Lac Operon

مجموعه ای از سوئیچ های دخیل در اپران لک


Transcription Complex and Enhancers

انهنسرها و کمپلکس رونویسی


Control of Gene Expression in Eukaryotes

کنترل بیان ژن در یوکاریوت ها


Thymine Dimers

دایمر تیمین- جهش حاصل از پرتو

Integration and Excision of a Plasmid

ورود و خروج پلاسمید


Mechanism of Transposition

مکانیسم جابجایی ژنی


The Consequence of Inversion

نتیجه وارونگی ژنی


Control of the Cell Cycle

کنترل چرخه سلولی


Slipped-strand Mispairing

ناجورشدگی های حاصل از یک رشته ناقص-در بحث همانندسازی


Conjugation with F Plasmid

کانجوگیشن  با اف پلاسمید ، پلاسمید دارای ژن صفت باروری

How Tumor Suppressor Genes Block Cell Division

نحوه ممانعت از تقسیم سلولی توسط ژنهای مهارکننده تومور

HIV Replication

همانندسازی اچ آی وی- در میزبان

Treatment of HIV

درمان اچ آی وی


How Prions Arise

نحوه برخاستن پریون ها- فعال شدن پریون ها


Sarcomere Shortening

کوتاه شدن سارکومر- نحوه انقباض ماهیچه ها


Three Phases of Gastric Secretion

سه فاز تنظیم ترشح گاسترین در معده- فیدبک های گوارشی

Changes in the Partial Pressures of Oxygen and Carbon Dioxide

تغییرات فشار و اثر آن بر تبادل گازهای تنفسی


Chemical Synapse

سیناپس های شیمیایی- انتقال پیام

Membrane-Bound Receptors, G Proteins, and Ca2+ Channels

گیرنده های متصل به غشا و جی پروتئین ها و کانالهای کلسیم


Voltage Gated Channels and the Action Potential

تغییرات کانالهای سدیم پتاسیم- طی چرخه کامل عصبی

Sodium-Potassium Exchange

نحوه تبادل در پمپ سدیم پتاسیم

Function of the Neuromuscular Junction

نحوه پیام رسانی در پایانه های عصبی متصل به ماهیچه ها

Action Potential Propagation in an Unmyelinated Axon

نحوه حرکت پیام عصبی در آکسون


Effect of Sound Waves on Cochlear Structures

اثر امواج صوتی بر ساختار حلزونی- گوش


Mechanism of Steroid Hormone Action

مکانیسم عمل هورمون استروئیدی


Mechanism of Thyroxine Action

مکانیسم عمل تیروکسین


Action of Epinephrine on a Liver Cell

فعالیت اپین فراین بر سلول های کبدی


Cytotoxic T-cell Activity Against Target Cells

فعالیت سمزدایی سلول های تی بر سلول های هدف


Interaction of Antigen Presenting Cells and T-helper Cells

برهمکنش ای پی سی ها با سلول های تی هلپر


Monoclonal Antibody Production

تولید آنتی بادی مونوکلونال


IgE Mediated Hypersensitivity

حساسیت وابسته به آی جی ای

Spermatogenesis

اسپرمزایی

طبقه بندی: کامل ترین لیست انیمیشن های ژنتیک ، سلولی و مولکولی، 
برچسب ها: عینک دید در شب اصل با گارانتی HD vision آیلتس  چراغ انیمیشن ژنتیک،  


جهت مشاهده فایل ویدیویی کلیک کنید   GEO User Guide video متن پایین صرفا جهت آگاهی اولیه شما بوده و قابل استناد نمیباشد. 

GEO چیست؟

GEO یا Gene Expression Omnibus یک مخزن عمومی بین المللی است که توزیع های microarray، نسل بعدی توالی را بایگانی و آزادانه در اختیار قرار می دهد و شکل دیگری برای استفاده از داده های ژنومیک عملکردی ارائه شده توسط جامعه پژوهشی است.

سه هدف اصلی GEO عبارتند از:

ارائه قوی، پایگاه داده های چند منظوره که در آن به نحو احسن ذخیره بالا در استفاده از داده های ژنومی عملکردی محقق میشود.
ارائه روش های ساده به خدمت گیری اطلاعات کامل و مشروح داده های ارائه شده توسط جامعه پژوهشی.
فراهم کردن مکانیسم کاربر پسند که اجازه می دهد کاربران به جستجو، بررسی و دانلود مطالعات و پروفایل های بیان ژن های مورد علاقه بپردازند.
 
برای دانلود فایل ویدیویی راهنمای استفاده از پایگاه GEO به لینک زیر مراجعه کنید.

رده : انیمیشن سلولی مولکولی ژنتیک ، بیو انفورماتیکطبقه بندی: در خواست های شما، 
برچسب ها: عینک دید در شب اصل با گارانتی HD vision آیلتس  چراغ Gene Expression Omnibus GEO،  

  • مهندس
  • قالب بلاگفا
  • کارت شارژ همراه اول