سعید پنجشنبه 24 مهر 1393 01:00 ب.ظ نظرات ()

انیمیشن های فیزولوژی


How Prions Arise

نحوه برخاستن پریون ها- فعال شدن پریون ها


Sarcomere Shortening

کوتاه شدن سارکومر- نحوه انقباض ماهیچه ها


Three Phases of Gastric Secretion

سه فاز تنظیم ترشح گاسترین در معده- فیدبک های گوارشی

Changes in the Partial Pressures of Oxygen and Carbon Dioxide

تغییرات فشار و اثر آن بر تبادل گازهای تنفسی


Chemical Synapse

سیناپس های شیمیایی- انتقال پیام

Membrane-Bound Receptors, G Proteins, and Ca2+ Channels

گیرنده های متصل به غشا و جی پروتئین ها و کانالهای کلسیم


Voltage Gated Channels and the Action Potential

تغییرات کانالهای سدیم پتاسیم- طی چرخه کامل عصبی

Sodium-Potassium Exchange

نحوه تبادل در پمپ سدیم پتاسیم

Function of the Neuromuscular Junction

نحوه پیام رسانی در پایانه های عصبی متصل به ماهیچه ها

Action Potential Propagation in an Unmyelinated Axon

نحوه حرکت پیام عصبی در آکسون


Effect of Sound Waves on Cochlear Structures

اثر امواج صوتی بر ساختار حلزونی- گوش


Mechanism of Steroid Hormone Action

مکانیسم عمل هورمون استروئیدی


Mechanism of Thyroxine Action

مکانیسم عمل تیروکسین


Action of Epinephrine on a Liver Cell

فعالیت اپین فراین بر سلول های کبدی

with special thanks to Mc Graw Hill